Škola za učitelja govornoga glasa (Švicarska)

Pohađao je školu za govorni glas u Švicarskoj (6 godina) kod prof. dr.sc. Horst Coblenzera
(Ordinarius katedre za glas na Glumačkoj akademiji u Beču)