objavljuje stručne radove i knjige na području glazbene umjetnosti, vokalne znanosti i pedagogije


Članci

Vokalno-tehnička dijagnoza u rehabilitaciji govora slušno oštećenih osoba
(SUVAG časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema vol. 8 2/1995. str.87-93)

Psihotehnički model fonacije u fonopedagogiji
(Zbornik radova I. slovenskog kongresa logopedov Bled 2003. Zavod za gluhe i nagluhe Ljubljana/Slovenija str. 177-181)

Impostacija glasa - cilj i predmet rehabilitacije govora
(SUVAG časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema vol. 9 1/2004. str. 63-69)

 

Knjige u pripremi

3 Ars phonationis - teoretski i praktični aspekti fonacije

2 Fonatografija - grafička transkripcija fonacije

1 Vokalni orkestar - priručnik za zborovođe